Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cảm ơn Bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"). Đây là dịch vụ chia sẻ kiến thức, câu trả lời đáng tin cậy về cuộc sống của VnAsk.com. Dưới đây là các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản.

I. Chấp nhận các điều khoản

1. Bằng việc truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bạn xác nhận rằng Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng Bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu Bạn dưới 14 tuổi, Bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của Bạn.

2. Các điều khoản này có thể được chúng tôi cập nhật. Bạn có thể xem bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào tại đây. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ thể hiện sự chấp nhận Điều khoản Dịch vụ mới của Bạn.

3. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu Bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

II. Chính sách bảo mật thông tin

Vui lòng đọc chi tiết chính sách bảo mật thông tin tại đây.

III. Nội dung bên thứ ba và liên kết tới website của bên thứ ba

VnAsk.com có thể chứa nội dung của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác ("Trang web liên kết"). VnAsk.com không xác nhận, tài trợ, giới thiệu, hoặc chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ Trang web liên kết nào. Ngoài ra, Trang web liên kết không thuộc sự kiểm soát của VnAsk.com, và VnAsk.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành về quyền riêng tư của Trang web liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết chứa trên Trang web liên kết hoặc bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web liên kết.

IV. Chấm dứt

1. Bạn đồng ý rằng VnAsk.com có thể chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho Bạn khi VnAsk.com có lý do để tin rằng Bạn đã vi phạm hoặc đã không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ.

2. VnAsk.com có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng VnAsk.com không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (ngoại trừ phạm vi quy định tại khoản IV trên đây đối với các Dịch vụ phải trả phí), trừ khi có thoả thuận khác giữa VnAsk.com và bên thứ ba đó.

V. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan tới Dịch vụ, và tất cả nội dung (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác...) chứa trên dịch vụ, sản phẩm của VnAsk thuộc về VnAsk.com và bên cấp phép của VnAsk.com.

2. Bạn chấp thuận và cam kết rằng không sử dụng hay sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác...) mà chưa được phép bằng văn bản.

3. Bằng việc sử dụng dịch vụ, Bạn cam kết rằng:

Không truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất cứ phương tiện nào ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi VnAsk.com để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ; hoặc
Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi VnAsk.com hoặc các bên thứ ba có liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba), không được sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần.

VI. Liên hệ

1. Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc hoặc để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ [email protected].

2. VnAsk.com có thể liên lạc với Bạn và gửi cho Bạn các thông báo, bao gồm cả thông báo liên quan đến những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.

Cập nhật ngày 01/01/2023

BAN QUẢN TRỊ